Posts Tagged ‘duurzaamheid’

woensdag, 23 juni 2010

Groen hart

 

Landgoederenzone Haagse Beemden
Door bezuinigingen bij de provincie lijkt de verkoop van de landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer uitgesteld te gaan worden. Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. Daarnaast was er, samen met betrokkenen, een inrichtingsplan gemaakt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is?
2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te versnellen?
3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds?
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark Breda-Oosterhout).

Lees het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees het artikel in BN/deStem.
Lees het artikel in de Bredase Bode.

dinsdag, 26 januari 2010

Mastbos de klos?

 

Vanavond werd de visie Parkeerproblematiek Mastbos behandeld in de Commissie Milieu en Mobiliteit. Geen gemakkelijk onderwerp. Veel bezwaren van betrokkenen, veel kritiek op het gevolgde proces. Ook de PvdA was er nog niet helemaal uit. Aan de ene kant waren we positief dat er nu eindelijk een visie op het parkeren bij het Mastbos was, met veel maatregelen waar we ons zonder meer in konden vinden – handhaven, bestaande parkeerterreinen opknappen, fietsenstallingen aanleggen, zorgen voor een goed parkeerverwijssysteem, een vrijliggend fietspad langs het bos aanleggen, de door wijkraad Buitengebied-Breda ZW aangedragen busroute langs het bos onderzoeken, dubbelgebruik van parkeerterreinen te faciliteren, de bouvignedreef afsluiten… Aan de andere kant waren er te veel onduidelijkheden en vragen om bij voorbaat vóór de visie te zijn.

Het grootste struikelblok was, voor zowel de PvdA fractie, als de insprekers en de bezwaarmakers, het kappen van bos en opofferen van natuur om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.

Daarom stelde de PvdA voor, eerst alle in de Visie voorgestelde andere maatregelen die de natuur niet aantasten uit te voeren, en daarna opnieuw een onderzoek te laten doen, om te monitoren in hoeverre de parkeerproblemen dan nog zouden bestaan. We stelden voor bij blijvende parkeerproblemen terug te komen naar de nieuwe raad met nieuwe oplossingen. Kortom, het college mocht de visie best uitvoeren, maar zonder de kap.

Groen-Links had hetzelfde standpunt, vroeg ook om fasering, maar alle andere partijen waren al bij voorbaat tegen. (Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl)

Het opmerkelijke was, dat geen enkele partij – behalve de VVD, die zien gewoon geen probleem – tegen de hele inhoud of richting van de Visie was. Er was vooral onvrede met het gevolgde proces. Men vond het te haastig, niet goed gecommuniceerd, niet iedereen was gehoord, geen financiële onderbouwing, enzovoort. De boodschap was: “Ga terug naar de betrokkenen, en doe het maar opnieuw.”

De wethouder zegde in zijn reactie toe met het uit deze Visie mogelijk voortkomende Plan van Aanpak terug te komen naar de raad. Hij wilde meegaan in fasering, en we proefden in zijn reactie dat hij geleerd had van alle tumult en dat de communicatie met betrokkenen nog verder verbeterd zou worden.

Voldoende redenen voor de PvdA om de visie met een positieve grondhouding terug te nemen naar onze fractie. Zo ook Groen-Links. Bij de overige fracties waren de messen al geslepen, de standpunten onwrikbaar, en een compromis onbespreekbaar. CDA, Breda 97, VVD, D66, SP, Leefbaar Breda stemden allemaal tegen.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de visie niet meer behandeld in de komende raadsvergadering. De visie verdwijnt waarschijnlijk in dezelfde la, als waar de vorige twee gestrande visies op het Mastbos stof liggen te vergaren.

En nu? De status quo rond parkeren in het Mastbos blijft bestaan. Er gebeurt niets. Er wordt – gelukkig! – niets gekapt, maar zonder visie, komt er geen parkeerbeleid, en is er geen handhaving mogelijk. Zonder visie, geen verbeteringen van de parkeervoorzieningen, geen vrijliggend fietspad, geen bus langs het bos…

De PvdA hoopt van harte dat er op een of andere manier toch een oplossing komt voor de knelpunten , want anders is het Mastbos alsnog de klos.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 08/02/2010: De visie wordt niet behandeld in de komende gemeenteraadsvergadering.

vrijdag, 15 januari 2010

Nul-energie woningen

 

Ten gevolge van de economische crisis stagneert de realisatie van woningbouwprogramma’s. De overheid zet zich in om met name innovatieve en duurzame woningbouwprojecten te stimuleren. De PvdA-fractie volgt de ontwikkelingen in en rond Breda op de voet. Al eerder vroegen wij het college aandacht voor het vlot trekken van duurzame woningbouw- en renovatieprojecten. Onlangs is de PvdA-fractie in contact gekomen met de Stichting Sociale Koop Noord-Brabant. Deze stichting zoekt naar mogelijkheden om een, in onze ogen vernieuwend en onderscheidend, bouwproject te realiseren. De innovatieve kenmerken van het project zijn: energiezuinigheid, een vernieuwende bouwmethode en gunstige financieringsvoorwaarden.

Gezien de behoefte aan starterswoningen, het stimuleren van de bouwproductie en de noodzaak tot energiebesparing staan wij positief ten opzichte van dit plan.
De PvdA-fractie beschikt echter niet over de deskundigheid om alle aspecten van het plan te beoordelen. Mede daarom stelden ik en collega Ger Posthuma artikel 41 vragen aan het college.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 10/02/2010: De zeer positieve antwoorden van het College!

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.

maandag, 12 oktober 2009

Warmtewet bijna in werking

 

Nu de Kraakwet in duizelingwekkend tempo door de Tweede Kamer wordt gejast, dacht ik: kom, laat ik eens even kijken hoever het staat met de Warmtewet. (Herinnert u zich deze nog – nog – nog?)

U zult het niet geloven, maar er is progressie te melden!!!

> Op 23 september heeft de NMA de beleidsregel ‘Redelijke prijs Warmtewet’ ter inzage gelegd. Deze beleidsregel bepaalt op welke wijze de redelijke prijs die consumenten en kleinzakelijke verbruikers moeten gaan betalen voor blok- en stadsverwarming wordt vastgesteld. Iedereen kan binnen een termijn van acht weken hierop reageren. De NMa houdt op 5 november 2009 ook een hoorzitting over dit onderwerp. (lees meer)

> Daarnaast meldt EZ dat beoogd wordt om de Warmtewet op 1 juli 2010 in werking te laten treden. Hieraan voorafgaand wordt de aan de wet verbonden secundaire regelgeving uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van deze secundaire regelgeving is een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
Deze AMvB strekt tot uitvoering van de Warmtewet en bevat:
- Nadere regels met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van een maximumprijs voor de levering van warmte, welke is gebaseerd op het ‘niet meer dan anders’ principe.
- Bepalingen omtrent de aansluitbijdrage.
- Nadere regels omtrent de boekhouding van warmteleveranciers.
- Nadere regels met betrekking tot de gehanteerde criteria, inhoud van en procedure voor aanvraag van een vergunning en met betrekking tot de criteria voor het intrekken van een vergunning.

Een concept van de AMvB zal naar verwachting begin november worden gepubliceerd. Belanghebbenden worden uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven in de maanden november en december. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van www.internetconsultatie.nl

In deze periode zal de AMvB ook worden overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. Een informatieve sessie over deze AMvB wordt -voorlopig- voorzien op 16 november 2009. (lees meer)

Wordt natuurlijk vervolgd…

dinsdag, 25 augustus 2009

Slarottiemot

 

Het is een goed insectenjaar, blijkbaar door de milde winter en het warme voorjaar, en dat merk je. Muggen, wespen, lieveheersbeestjes zwermen dat het een lieve lust is. Ik laat ze, want ik ben altijd bijzonder coulant jegens insecten: ze doen niemand kwaad, ze zijn nuttig en ze zouden verre familie van me kunnen zijn (is me ooit verteld door een boeddhist in Simla). Aan die coulante houding is in huize Sol y Thad met betrekking tot één insectensoort een eind gekomen. Sind gisteren is de oorlog verklaard aan… de mot. Specifiek aan de kle(e)r(e)mot. Ze zitten overal, drijven onze vogels tot waanzin, en zwermen ‘savonds voor de tv – heel irritant. De vliegenmepper maakt overuren, ik heb alles van wol de deur uit gedaan, maar ik krijg ze niet weg. Iemand nog tips – bij voorkeur natuurvriendelijk (al is dat in dit verband misschien wat tegenstrijdig…)

donderdag, 25 juni 2009

Breda Klimaatstad

 

Triple AAA status voor Klimaatstad Breda
Wethouder Willems (Milieu) kwam iets te laat binnen bij het Kadernotadebat. Een grote glimlach op zijn gezicht, een ingelijst certificaat nonchelant onder zijn arm. “Breda AAA status”. Dit certificaat kreeg Breda tijdens de algemene ledenvergadering van het Klimaatverbond Nederland, vanwege het uitvoeren van het 10 Puntenplan van de Vereniging Klimaatverbond Nederland, de Hier Klimaatcampagne en de provinciale Milieufederaties. Maar dat was niet de enige reden voor de glimlach van Wethouder Willems. Als enige van de 35 deelnemende gemeenten kreeg Breda een speciaal bord ‘Klimaatstad‘ voor de gemeente met de hoogste ambities. In Breda worden 63 van de te nemen 69 maatregelen op het gebied van onder meer bestaande bouw, nieuwbouw en mobiliteit uitgevoerd.

Dit is natuurlijk een enorme opsteker voor het gemeentelijk klimaatbeleid – wat binnen de raad geregeld onder vuur ligt, maar door de PvdA van harte ondersteund wordt. Het is nu het moment om door te pakken, en niet achterover te leunen, want niet alleen het klimaat is gebaat bij investeringen in duurzame innovaties en bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in (huur)woningen, maar ook de werkgelegenheid.

Lees ook het artikel in BN/deStem

vrijdag, 24 april 2009

Groene wielen

 

Het moet een doorbraak zijn voor het personenvervoer: een landelijk netwerk van oplaadpunten voor de elektrische auto. De auto’s moeten in 2012 op zeker tienduizend openbare plaatsen opgeladen kunnen worden bij speciaal daarvoor bestemde zuilen. Hierover werd een akkoord bereid met de beheerders van de elektriciteitsnetten.(lees verder op FOK!)

Als de electrische auto’s zelf nou ook eens betaalbaar gaan worden, dan gaat deze principieel autoloze dame misschien – tot grote vreugde van MijnLief – overstag!

zondag, 19 april 2009

Practice what you preach

 

Naar aanleiding van mijn vorige bericht onspon zich – zowel online als ‘in real life’ – een discussie of de aankoop van een LCD-tv eigenlijk wel klimaatverantwoord was, zeker voor een woordvoerder milieu van de PvdA-fractie. Ofwel: brengt u zelf wel in de praktijk, wat u voor staat als raadslid?

Gelukkig kan ik daar bevestigend op antwoorden. Mijn LCD-tv heeft het Eco-label: een milieukeurmerk dat door de EU is ingevoerd en dat staat voor groenere milieu vriendelijkere producten die voldoen aan strikte milieu- en prestatie eisen. Én ik gebruik een stand-by killer, natuurlijk. In theorie is natuurlijk geen enkel electrisch apparaat klimaatverantwoord. Maar daarnaast heb ik 100% groene stroom, opgewekt in Nederlandse windparken, dus is mijn stroomverbruik ook nog eens vrijwel CO2- neutraal.

Tja, als er aan je geloofwaardigheid getwijfeld wordt, moet dat even rechtgezet worden.

Daarnaast scheid ik al mijn afval, gaan afgedankte meubels naar de Kringloopwinkel, heb ik geen auto, zijn al onze groenten biologisch geteeld, enzoverder. Ik doe dit al jaren, gewoon uit praktisch idealisme. Een beter klimaat begint namelijk bij jezelf, toch?

woensdag, 25 maart 2009

Klimaatdebat

 

Eén inspreker, die voorafgaand aan het agendapunt over het Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 de klimaatscepsis verwoordt, en prompt lijkt het hele Bredase klimaatbeleid op losse schroeven te staan. Cees van Gurp betoogde namens de Klimaatstudiegroep Breda dat met het klimaat niets aan de hand is en dat het een leugen is dat CO2 een gevaarlijk, milieuvervuilend broeikasgas is.
Zucht. Niet weer

Deze mening was voor mij – en Groen Links – niet nieuw, maar voor een groot deel van raadscommissie Milieu en Mobiliteit blijkbaar wel. Zij lieten zich imponeren door de lawine van namen, rapporten en getallen. Het CDA, maar ook de VVD, Leefbaar Breda, SP en Breda’97 kregen, de een wat meer dan de ander, het gevoel dat de klimaatproblemen misschien wel toch eens van een andere kant moeten worden bekeken. Dat verwonderde mij ten zeerste, want de raad heeft nota bene zelf in december 2008 de onderliggende Klimaatvisie vastgesteld. De mening die Dhr van Gurp nu verkondigde is tijdens die behandeling met verve door Dhr van Overveld (VVD) verwoord. Toen had hij geen medestanders. Nu blijbaar wel. Toen ik Dhr Bergkamp (CDA) hiermee confronteerde, antwoordde hij:”Als Van Overveld zoiets zegt, neem ik dat wat minder serieus, dan wanneer de heer Van Gurp dat doet”. Tss. Daarna werd zelfs de suggestie gedaan om Dhr van Gurp een presentatie te laten geven aan de commissie! Groen-Links gaf aan – met ondersteuning van de PvdA – daar absoluut geen behoeft aan te hebben of dan graag ook deskundigen van het ‘andere kamp’ uit te willen nodigen. Uiteindelijk is de suggestie voor een presentatie in wat voor vorm dan ook niet overgenomen. Gelukkig.

Na deze, in mijn ogen, overbodige – want: te laat en eenzijdig – discussie over CO2, behandelden we het langverwachte Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012. Volgens de PvdA is het juist nu de goede tijd om te investeren in het klimaat! Niet alleen omdat we vinden dat een beter klimaat bij jezelf – dus bij Breda – begint, maar ook omdat de aanpak van het klimaatprobleem stimuleringsmogelijkheden biedt voor de aanpak van de economische crisis. We zien in dit ambitieuze uitvoeringsprogramma mogelijkheden om en aantal projecten naar voren te halen of te verbreden. Projecten die het klimaat verbeteren, mensen aan het werk houden en de koopkracht verbeteren en. Noem het een lokale Green New Deal. We gaven aan dat we hierbij dachten aan energiebesparende maatregelen in alle bestaande Bredase huurwoningen, op korte termijn, zoals we al bij de behandeling van de klimaatnota hebben gevraagd, en niet alleen in Heuvel en de Hoge Vucht.

Het was verleidelijk om vervolgens elk van de 53 projecten(voor 2009 alleen !) te behandelen, maar we hebben het gelaten bij een aantal hoofdlijnen van het ambitieuze en innovatieve programma:

Allereerst over de Duurzame Overheid (DO): De PvdA weet dat de gemeente het goede voorbeeld geeft, en dat juichen we toe, maar vind Breda de klimaatambities van Breda duidelijk zichtbaar moet maken voor de Bredanaars.
Met betrekking tot Duurzame Energie (DE) geeft de Gemeente aan dat men wil inzetten op Windenergie, terwijl uit onderzoek uit 2006 bleek dat er op Bredaas grondgebied geen andere locaties voor windmolens mogelijk waren dan Hazeldonk en Nieuwveer. We waren benieuwd hoe (en waar) deze ambitie dan gerealiseerd gaat worden. Daarnaast hebben we meegegeven dat Geothermie ook een aantrekkelijke optie kan zijn bij nieuwbouwprojecten, en zelfs op lange termijn de stadsverwarming zou kunnen voeden, want zelfs de Amercentrale heeft niet het eeuwige leven.
Schone en zuinige mobileit (MO) gaat de PvdA aan het hart en we kunnen niet anders dan deze projecten toejuichen: fietsprijzen, fietsplatforms, een voetgangersplan…

Als laatste hebben we aangegeven dat de PvdA zich realiseert, dat er hoge investeringskosten gepaard gaan met inzet voor duurzaamheid, maar dat dit zich op lange termijn terugbetaalt. Er is dekking voor 2009, en wij gaan ervan uit dat het college ook voor de komende jaren de financering rond gaat krijgen. We sloten af met de opmerking dat er nu wat ons betreft genoeg over het klimaat gepraat was, en dat het nu tijd werd om de handen uit de mouwen te steken!

Groen-Links sloot zich van harte aan bij ons betoog. de overige partijen hadden weinig inhoudelijke opmerkingen en gingen vooral in op de financiën. Zij zagen dat er voor 2010 en de jaren daarna nog geen dekking was.

Wethouder Willems dankte ons voor de complimenten en zegde toe dat hij de inspanningen van de Gemeente zichtbaarder zouden maken voor de Bredanaars. Daarnaast legde hij uit, dat het naar voren halen van energiebesparening in huurwoningen niet mogelijk was, maar dat hij er alles aan doet om dit project geen vertraging te laten oplopen in het huidige economische klimaat. Hij gaf aan dat er inderdaad op Bredaas grondgebied geen locaties voor windmolens meer zijn, maar dat hij een overeenkomst heeft gesloten, om met enkele West-Brabantse gemeenten gezamenlijk een windmolenparkje te realiseren. Ten slotte legde hij uit, dat dit programma voor 2009 was en dat er vanaf nu jaarlijks een uitvoeringsprogramma zal komen met daarin de financiële dekking voor dat jaar. De PvdA is tevreden met de uitleg en antwoorden van de wethouder.

Hoewel er na het verhaal van de inspreker twijfels waren gerezen over de rol van CO2 bij klimaatverandering, bleek uiteindelijk de hele commissie het toch wel eens over het Uitvoeringsprogramma: Gewoon uitvoeren!

Leest ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 26/03/2009: Een pittige analyse in BN/deStem over de klimaatdiscussie in de commissie!

dinsdag, 24 maart 2009

Plastic heroes in Breda?

 

Tussen werk en vergaderingen door, hing ik op een avond gezellig met ManLief op de bank. Beetje zappen. Reclame. Oranje mannetjes in beeld. “Ik zit in je TV”. Oh, ja, de campagne om plastic afval te gaan scheiden. Goed initiatief. “Kan dat eigenlijk in Breda ook”, vraagt ManLief ineens. Geen idee. Dat hoor ik – woordvoerder Milieu – natuurlijk gewoon te weten. Dus ik naar Plastic-Heroes-punt-nl en op zoek naar een inleverpunt in Breda.

En schrok. Breda stond niet in het lijstje van gemeenten. Geen plastic inleverpunt in Breda. Schande! Breda, met haar top afvalscheidingbeleid heeft géén inleverpunt voor plastic! Artikel 41 vragen! Vragenhalfuurtje! Wethouder op het matje roepen… Of misschien toch eerst even informatie inwinnen?

Binnen een minuut googlen lees ik, dat Breda niet meedoet met deze campagne – in verband met verwerking helemaal in Duitsland en lelijke bovengrondse bakken – maar wel zelf een proef gaat doen met gescheiden plastic inzameling. Gelukkig. Nu maar hopen dat we in één van de proefwijken wonen, want ManLief is al fanatiek al ons plastic afval apart aan het houden!