maandag, 12 oktober 2009

Warmtewet bijna in werking

Nu de Kraakwet in duizelingwekkend tempo door de Tweede Kamer wordt gejast, dacht ik: kom, laat ik eens even kijken hoever het staat met de Warmtewet. (Herinnert u zich deze nog – nog – nog?)

U zult het niet geloven, maar er is progressie te melden!!!

> Op 23 september heeft de NMA de beleidsregel ‘Redelijke prijs Warmtewet’ ter inzage gelegd. Deze beleidsregel bepaalt op welke wijze de redelijke prijs die consumenten en kleinzakelijke verbruikers moeten gaan betalen voor blok- en stadsverwarming wordt vastgesteld. Iedereen kan binnen een termijn van acht weken hierop reageren. De NMa houdt op 5 november 2009 ook een hoorzitting over dit onderwerp. (lees meer)

> Daarnaast meldt EZ dat beoogd wordt om de Warmtewet op 1 juli 2010 in werking te laten treden. Hieraan voorafgaand wordt de aan de wet verbonden secundaire regelgeving uitgewerkt. Belangrijk onderdeel van deze secundaire regelgeving is een algemene maatregel van bestuur (AMvB).
Deze AMvB strekt tot uitvoering van de Warmtewet en bevat:
- Nadere regels met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van een maximumprijs voor de levering van warmte, welke is gebaseerd op het ‘niet meer dan anders’ principe.
- Bepalingen omtrent de aansluitbijdrage.
- Nadere regels omtrent de boekhouding van warmteleveranciers.
- Nadere regels met betrekking tot de gehanteerde criteria, inhoud van en procedure voor aanvraag van een vergunning en met betrekking tot de criteria voor het intrekken van een vergunning.

Een concept van de AMvB zal naar verwachting begin november worden gepubliceerd. Belanghebbenden worden uitgenodigd hierop hun zienswijze te geven in de maanden november en december. Daartoe kan gebruik worden gemaakt van www.internetconsultatie.nl

In deze periode zal de AMvB ook worden overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal. Een informatieve sessie over deze AMvB wordt -voorlopig- voorzien op 16 november 2009. (lees meer)

Wordt natuurlijk vervolgd…

Tags: ,

Leave a Reply