Posts Tagged ‘artikel 41’

woensdag, 23 juni 2010

Groen hart

 

Landgoederenzone Haagse Beemden
Door bezuinigingen bij de provincie lijkt de verkoop van de landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer uitgesteld te gaan worden. Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. Daarnaast was er, samen met betrokkenen, een inrichtingsplan gemaakt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is?
2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te versnellen?
3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds?
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark Breda-Oosterhout).

Lees het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees het artikel in BN/deStem.
Lees het artikel in de Bredase Bode.

woensdag, 19 mei 2010

Nachtnet op donderdag moet blijven

 

Nachtnet moet ook op donderdagnacht blijven
Het goede nieuws is dat het Brabants Nachtnet, waar ik me sinds mijn aantreden als raadslid voor heb ingezet, in ieder geval nog twee jaar lijkt te blijven rijden. Tenminste, als Provinciale Staten instemt met het voorstel, dat vrijdag 21 mei eerst in de commissie EMG behandeld wordt.

Het slechte nieuws is: NS stelt voor enkele aanpassingen te doen, waarvan de meest in het oog springende: het geheel laten vervallen van de treinen in de nacht van donderdag op vrijdag.

Juist de donderdagavond is in Breda een studentenavond, met veel bezoek uit de rest van Brabant. Ook zijn er veel (culturele) evenementen op donderdagavond. Met het verdwijnen van de nachttrein op donderdag zit er voor bezoekers weer niets anders op dan voor het einde van de voorstelling of de toegift stationwaards te gaan, of om helemaal niet naar Breda te komen, met alle gevolgen voor de locale economie van dien.

Aangezien dit naar de mening van de PvdA fractie niet past binnen de ambities van Breda om een bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn voor studenten, bedrijven, bewoners en bezoekers, stelde ik vandaag vragen aan het College van B&W.

vrijdag, 15 januari 2010

Nul-energie woningen

 

Ten gevolge van de economische crisis stagneert de realisatie van woningbouwprogramma’s. De overheid zet zich in om met name innovatieve en duurzame woningbouwprojecten te stimuleren. De PvdA-fractie volgt de ontwikkelingen in en rond Breda op de voet. Al eerder vroegen wij het college aandacht voor het vlot trekken van duurzame woningbouw- en renovatieprojecten. Onlangs is de PvdA-fractie in contact gekomen met de Stichting Sociale Koop Noord-Brabant. Deze stichting zoekt naar mogelijkheden om een, in onze ogen vernieuwend en onderscheidend, bouwproject te realiseren. De innovatieve kenmerken van het project zijn: energiezuinigheid, een vernieuwende bouwmethode en gunstige financieringsvoorwaarden.

Gezien de behoefte aan starterswoningen, het stimuleren van de bouwproductie en de noodzaak tot energiebesparing staan wij positief ten opzichte van dit plan.
De PvdA-fractie beschikt echter niet over de deskundigheid om alle aspecten van het plan te beoordelen. Mede daarom stelden ik en collega Ger Posthuma artikel 41 vragen aan het college.

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees ook het artikel in BN/deStem.

Update @ 10/02/2010: De zeer positieve antwoorden van het College!

Lees ook het artikel op BredaVandaag.nl.

vrijdag, 04 september 2009

AOW en kwijtschelding (Happy End)

 

In mei vroeg de PvdA Breda aandacht voor een ongewenst neveneffect van de verhoging van de AOW per januari – namelijk het wegvallen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen waardoor ze er netto alsnog op achteruit gingen – bij een groep AOW’ers met klein pensioen. Het College antwoordde in juni, dat ook zij dit een ongewenste situatie vonden en dat ze de problematie aangekaart hadden bij de minister van Financiën. Deze week liet de staatssecretaris van Financiën per brief aan Breda weten, dat de kwijtscheldingsnorm voor deze specifieke groep AOW’ers verhoogd wordt met precies de verhoging van de AOW.

De afdeling Belastingen van de Gemeente Breda kan daardoor de ongeveer 120 aangehouden aanvragen kwijtschelding van AOW’ers gaan afhandelen en de in 2009 reeds behandelde aanvragen om kwijtschelding van deze groep opnieuw beoordelen en, indien nodig, alsnog kwijtschelding verschaffen. (Bron: Persbericht Gemeente Breda)

Eind goed, al goed!

Update @ 05/09/2009: Artikel in BN/deStem en op BredaVandaag.nl

maandag, 22 juni 2009

AOW en kwijtschelding (2)

 

Vandaag ontvingen we de antwoorden van het college op onze vragen over het vervallen van kwijtschelding van gemeentebelastingen bij een groep AOW-gerechtigden.

Het college is het met ons eens, dat dit een onwenselijke situatie is. Ze geven aan, dat de gemeente verplicht is de landelijke richtlijnen inzake kwijtschelding te volgen, met dien verstande dat de gemeente wel strenger mag zijn, maar niet soepeler. De gemeente is dus afhankelijk van maatregelen van het Kabinet of de Minister van Financien. Het college heeft dan ook bij de Minister van Financiën door middel van een brief aangedrongen op correctie van de regeling, dan wel compensatie.
Daarnaast heeft het hoofd belastingen van de gemeente Breda de zaak ter sprake gebracht in het landelijke invorderingsoverleg van de grote gemeenten, waarin vertegenwoordigers van VNG en Ministeries van BZK en Financien deelnemen. Het is gebleken dat het probleem wordt onderkend door de ministeries en dat er door de ministeries van SZW en Financien gezocht wordt naar een oplossing.

In afwachting hiervan heeft de afdeling belastingen van de gemeente Breda vanaf begin mei de nog niet behandelde aanvragen tot kwijtschelding van AOW-gerechtigden geparkeerd. Naar verwachting zal een oplossing nog deze maand worden gevonden en dan zullen de betrokkenen worden geïnformeerd.

Update @ 26/06/2009: Artikel in BN/deStem.

zaterdag, 06 juni 2009

AOW en kwijtschelding

 

Vriendin A. werkt bij de thuiszorg. Ze belde me vorige week op en vertelde me, dat zij en haar collega’s van verschillende oudere clienten te horen hebben gekregen, dat zij niet langer kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om een groep 65-plussers met een AOW en in de meeste gevallen een aanvullend klein pensioen. Doordat de AOW per 1 januari verhoogd is – om de koopkracht van ouderen te verhogen – vallen ze nu nét boven de kwijtscheldingsgrens en gaan ze er netto op achteruit. A. vroeg of ik eens kon uitzoeken hoe dat kon en of er niet iets aan te doen was? “Want dit kan toch niet de bedoeling zijn?”

Navraag bij mijn fractiegenoten leverde op, dat ook zij door verschillende oudere Bredanaars hierover benaderd waren. Aangezien de PvdA vindt, dat het niet zo kan zijn dat mensen met een AOW en een klein pensioen, er in deze tijd netto op achteruit gaan, hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:
1. Bent u het met ons eens dat de geschetste problematiek onwenselijk is en het niet de bedoeling kan zijn dat een groep 65 plussers door een geringe verhoging van de AOW geen kwijtschelding meer krijgt en er daardoor netto op achteruit gaan?
2. Kunt u aangeven hoe groot de groep mensen is in Breda die hiermee te maken heeft?
3. Wat gaat het college van B&W; aan deze situatie doen?
4. Hoe en wanneer gaat u de mensen die door deze situatie zorgen hebben over hun financiële situatie hierover informeren?

Update @ 08/06/2009: Artikel in BN/DeStem.
Update @ 11/06/2009: Artikel in de Bredase Bode.

donderdag, 12 maart 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent (2)

 

Vandaag ontvingen we de antwoorden op onze vragen over randvoorwaarden voor de eventuele verkoop van Essent aan RWE. Het goede nieuws is dat het College een aantal van onze zorgen deelt – op het gebied van duurzaamheid en geopolitieke aspecten – en deze schiftelijk kenbaar zullen maken aan de overige Brabantse aandeelhouders. Helaas zullen ze geen randvoorwaarden op deze onderdelen meegeven bij de eventuele verkoop van Essent, aangezien de gemeente Breda slechts een kleine aandeelhouder is en de invloed gering c.q. nihil is. Wel geeft het College aan dat er nog aanvullend onderzoek wordt gedaan door de Provincie Noord-Brabant naar aanleiding van vragen van statenleden. Op 27 maart moet dit afgerond zijn, en weten we definitief of Essent verkocht gaat worden aan RWE – en onder welke voorwaarden.

dinsdag, 17 februari 2009

De bus beantwoord

 

De Bus. Beter dus

Vandaag ontving ik de antwoorden op mijn raadsvragen over de pilots met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant. Het college is het met me eens, dat de communicatie verre van optimaal is verlopen en dat er veel verwarring was over welke tarieven nu wel en welke niet meer geldig waren. In algemene zin is het college het met me eens, dat iedere onduidelijkheid een negatief effect heeft op het slagen van welke pilot dan ook. Daarnaast gaat het college in maart, samen met Tilburg en Den Bosch, in overleg met de gedeputeerde OV, mevrouw Moons, om de problematiek over de tarieven en de onduidelijkheden van de pilot aan de orde te stellen.

Dat is goed nieuws, en hopelijk leidt dit er toe dat de pilot alsnog een groot succes wordt!

Lees ook het artikel in BN/DeStem.

donderdag, 12 februari 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent

 

Essent naar RWE?

Mijn collega’s hadden vorige week in de commissie Bestuur al vragen gesteld over de mogelijke besteding van de winst uit een eventuele verkoop van Essent, omdat wij signalen ontvingen dat andere gemeenten al met het provinciebestuur in overleg waren. Aangezien de kans groot is dat deze verkoop doorgaat, verwachten wij van het Bredase College een proactieve houding om er in ieder geval voor te zorgen dat de Provincie ook actief de Essent gelden in Breda gaat investeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij vraagtekens hebben bij de verkoop. De PvdA is op nationaal en regionaal niveau volop in discussie over de randvoorwaarden van deze verkoop. Natuurlijk beseffen wij dat de Gemeente Breda een zeer kleine aandeelhouder is van het energiebedrijf Essent. Dit neemt niet weg dat wij als Bredase PvdA fractie onze zorgen hebben over de verkoop en dat wij graag zien dat de Gemeente Breda deze zorgen als aandeelhouder overbrengt. In de toekomst mag de Gemeente Breda dan immers geen aandeelhouder meer zijn van Essent, maar gelet op de marktpositie van het huidige Essent, zal RWE straks wel voor een belangrijk deel de Bredase huishoudens van energie gaan voorzien.

Onze zorgen betreffen vooral de duurzaamheid, geopolitieke aspecten, de bruidsschat voor netwerkbeheerder Enexis en de kosten van het energieverbruik. Daarom hebben Richard Blankenstein en ik namens onze fractie raadsvragengesteld aan het College, met het verzoek onze zorgen over te brengen aan de overige aandeelhouders én om een aantal randvoorwaarden mee te geven bij de eventuele verkoop van Essent.

donderdag, 22 januari 2009

De bus nog beter

 

De Bus. Beter dus

De PvdA Breda is groot voorstander van Goedkoop Openbaar Vervoer. Daarom zijn we blij dat er op dit moment twee proeven met goedkoop openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant lopen. Pilot 1: “Je blijft bussen voor 30 cent”, waarbij een tarief van 30 cent geldt voor reizigers jonger dan 12 of ouder dan 65 loopt sinds mei 2008, en op 1 januari jl. is Pilot 2: “De bus. Beter dus” met tarieven vanaf 60 cent voor de overige reizigers gestart.

Het doel van de provinciebrede pilots met Goedkoop Openbaar Vervoer is om meer reizigers – nieuwe reizigers – gebruik te laten maken het openbaar vervoer. Deze pilots kunnen wij als PvdA Breda volledig ondersteunen, maar sinds de start van de tweede pilot zijn wij door verschillende Bredase busgebruikers aangesproken over de onduidelijkheid met betrekking tot de tarieven en de verschillende kaartsystemen. Ook Reizigersoverleg Brabant heeft recent zijn zorgen geuit. Hoewel we deze pilots toejuichen, zijn we bezorgd dat de onbekendheid van de pilot en de gehanteerde kaartsystemen de slagingskans niet ten goede komen.

En daarom stelde ik Artikel 41 vragen aan het College, om onze wethouder aan te sporen bij de Provincie aan de bel te trekken en een signaal af te geven. Misschien dat met kleine aanpassingen – het enkeltje weer terug, voorverkoop bij winkels en posters bij benzinestation – de proef wel het succes wordt, dat wij willen!

Update @ 23/01/2009: Artikel in BN/deStem. De kop dekt de lading niet helemaal: we zijn blij met de proef, maar we denken dat de communicatie en kaartsystemen verbeterd kunnen worden.
Update @ 04/02/2009: Voorpagina van de Bredase Bode.