Posts Tagged ‘duurzaamheid’

vrijdag, 06 maart 2009

I love LED

 

Er komt weer een proef met LED-verlichting, dit keer in de Zonnebekestraat in Breda. De proef gebeurt op verzoek van een aantal bewoners in het kader van deelname aan het landelijke Klimaatstraatfeest van de Zonnebekestraat. Weer een stap dichter bij een duurzaam en energiezuinig Breda!

Lees ook het artikel in BN/deStem.

vrijdag, 13 februari 2009

Stadsverwarming

 

In tegenstelling tot het weer, was het in de politiek een warm en energiek weekje… Gisteravond bespraken we in de Gemeenteraad – als enige agendapunt – het initiatiefvoorstel van van CDA-raadslid Erkal Ücerler. Daarin stond dat de wethouder naar de rechter moet stappen om Bredanaars te helpen, die vinden dat ze te veel voor hun stadsverwarming hebben betaald. Ook zou er een zogenoemde ‘stuitingsbrief’ naar Essent moeten worden gestuurd, zodat eventuele schadeclaims niet verjaren.

Dit initiatiefvoorstel kwam voor ons niet als een verrassing. We hadden dit onderwerp in de commissie Milieu en Mobiliteit van vorige week ook behandeld. Daarin had mijn collega Frans Szablewski betoogd dat we absoluut willen dat gebruikers van stadsverwarming niet meer dan anders betalen, maar dat we mensen niet blij willen maken met een dode mus – de belofte dat men geld terug krijgt – en dat we de uitvoering van de warmtewet afwachten. Daarnaast vroeg Frans de wethouder wat er is gebeurd met de toezegging aan de PvdA-fractie van ruim een jaar geleden om hulp te bieden aan het comité Woekerwarmte en andere bewoners of comités. Ook wilden we weten of, indien blijkt dat de Essent terugbetaalt tot 1 januari 2007, de gemeente hulp wil bieden bij terugvordering van voor die datum. We vroegen ons af hoe de wethouder tegen de stuitingsbrief aan keek. In het geval van een simpele administratieve handeling zouden we voor zijn.

De wethouder antwoordde dat de Gemeente, zoals toegezegd is, steun biedt aan de bewoners, maar ze niet vertegenwoordigt.

Elke keer blijkt bij behandeling van geschillen dat het tarief volgens het NMDA principe correct is vastgesteld. Er is contact met Essent gezocht en er is per brief uitgelegd wat er aan de orde is geweest. Hieruit blijkt opnieuw dat Essent zich houdt aan de afspraken van 1986 wat betreft de aansluitbijdrage (niet langer dan 30 jaar). Wat vroeger wijkverwarming was valt niet onder de afspraken. Per aansluiting wordt uitgezocht wanneer de termijn afloopt. De Warmtewet (die nog door de Eerste Kamer moet) schept duidelijkheid, met terugwerkende kracht tot 2007). Alles van voor 2007 wordt volgens de dan geldende wetgeving toegepast (en dat is het Energienettarief).
Het NMDA principe is volgens uitspraken correct toegepast; het is daarom lastig een stuitingsbrief te schrijven als er geen conflict is; vorige klachten zijn voldoende afgehandeld; er is geen juridische bron voor stuiting. Wel kan -zoals hier ook vanavond is gevraagd aan Essent- aan Essent verzocht worden om klachten serieus te nemen. Uiteraard zullen we ons op een uitspraak van de zaak in Almere beraden.
De warmtewet stelt tarieven vast volgens de nieuwe systematiek; over de tarieven daarvòòr worden geen uitspraak gedaan.

Voor onze fractie was dit antwoord voldoende, ook omdat eerder die avond een vertegenwoordiger van Essent had gemeld, bewoners te informeren wanneer hun termijn voor het betalen van de aansluitbijdrage afliep én toezegde dat indien Essent in de periode voor januari 2007 fouten gemaakt heeft in de toepassing van het toen heersende tarief, dat volgens de regels te repareren. We hebben er vertrouwen in dat de wethouder er alles aan zal doen om mensen te steunen. Wel riepen we in de commissie de wethouder op een stuitingsbrief te sturen onder het motto “baat het niet dan schaat het niet”.

In de loop van afgelopen week ontvingen we een brief, waarin de wethouder nog een aantal zaken toelichtte. Ook meldde hij, dat er geen recht is waarop de gemeente een stuitingsbrief zou kunnen schrijven aangezien er geen geschil met Essent is.

Om een lang verhaal kort te maken: in de raad deed wethouder Wilbert Willems nogmaals de toezegging, dat hij op zal komen voor mensen die een conflict hebben met energieleverancier Essent over de tarieven voor stadsverwarming. Daarnaast liet hij weten, dat hij zich niet geroepen voelt om tot actie over te gaan, omdat de gemeente Breda ‘geen conflict’ heeft met Essent.

Na deze beantwoording vroeg het CDA een schorsing aan en trok daarna zijn voorstel in, omdat ook zij eindelijk overtuigd waren van de inzet van de wethouder.

Natuurlijk blijft de PvdA de stadsverwarmingsgebruikers steunen en mocht er toch iets mis gaan, dan trekken we weer aan de bel!

Lees ook het artikel in BN/deStem.

donderdag, 12 februari 2009

Randvoorwaarden verkoop Essent

 

Essent naar RWE?

Mijn collega’s hadden vorige week in de commissie Bestuur al vragen gesteld over de mogelijke besteding van de winst uit een eventuele verkoop van Essent, omdat wij signalen ontvingen dat andere gemeenten al met het provinciebestuur in overleg waren. Aangezien de kans groot is dat deze verkoop doorgaat, verwachten wij van het Bredase College een proactieve houding om er in ieder geval voor te zorgen dat de Provincie ook actief de Essent gelden in Breda gaat investeren. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wij vraagtekens hebben bij de verkoop. De PvdA is op nationaal en regionaal niveau volop in discussie over de randvoorwaarden van deze verkoop. Natuurlijk beseffen wij dat de Gemeente Breda een zeer kleine aandeelhouder is van het energiebedrijf Essent. Dit neemt niet weg dat wij als Bredase PvdA fractie onze zorgen hebben over de verkoop en dat wij graag zien dat de Gemeente Breda deze zorgen als aandeelhouder overbrengt. In de toekomst mag de Gemeente Breda dan immers geen aandeelhouder meer zijn van Essent, maar gelet op de marktpositie van het huidige Essent, zal RWE straks wel voor een belangrijk deel de Bredase huishoudens van energie gaan voorzien.

Onze zorgen betreffen vooral de duurzaamheid, geopolitieke aspecten, de bruidsschat voor netwerkbeheerder Enexis en de kosten van het energieverbruik. Daarom hebben Richard Blankenstein en ik namens onze fractie raadsvragengesteld aan het College, met het verzoek onze zorgen over te brengen aan de overige aandeelhouders én om een aantal randvoorwaarden mee te geven bij de eventuele verkoop van Essent.

dinsdag, 16 december 2008

Warmtewet – update

 

Nadat de Warmtewet in juli door de Tweede Kamer was aangenomen, moest hij nog ‘even’ door de Eerste Kamer. Nu, zo’n half jaar later, was ik erg benieuwd hoever men met de behandeling was. Gelukkig kun je op de site van de Eerste Kamer prima de stand van zaken volgen. Samengevat: De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken acht, na kennisneming van de nadere memorie van antwoord, het wetsvoorstel voldoende
voorbereid. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 10 februari 2009. We zijn er bijna…

donderdag, 11 september 2008

Een uitstekend klimaat!

 

Ons mam sms’te me na de raadsvergadering: ‘Goed gedaan, chapeau! Je zag er erg goed uit, mooie blouse, vervelende vvd’er’. Ons mam sms’t me wel vaker tijdens of na een raadsvergadering, vaak met moederlijke opmerkingen als ‘niet zo geeuwen’, ‘je haar zat erg goed’ of ‘leuke oorbellen’ – en mijn favoriet: ‘geen idee waar dit over ging, maar jouw bijdrage kwam goed over’. Vanavond moest ik hartelijk lachen toen ik haar berichtje las, natuurlijk om haar toevoeging over de vvd’er. Ik sms’te nog terug, dat dit een gewoon principieel meningsverschil is tussen de PvdA en VVD en dat wij het buiten de vergaderingen prima met elkaar kunnen vinden, maar het mocht niet baten. Ons mam sms’te terug ‘Ja, dat kan wel zo zijn, maar hij is echt …’
Net als in de commissievergadering, vond de VVD namelijk ook tijdens deze raadsbehandeling dat klimaatbeleid geen zaak is van lokale overheden, terwijl de PvdA nog steeds vindt, dat een beter klimaat bij jezelf begint. En welke (tegen)argumenten ik ook gebruikte: economische (duurzame ondernemingen scoren beter bij pensioenfondsen), maatschappelijke (een goed leefklimaat trekt meer mensen en bedrijven aan) of milieutechnische, de VVD was niet van zijn standpunt af te brengen. En ik ook niet. Noch de andere fracties. Het leverde een leuk debat op, maar niemand veranderde van mening. De Klimaatvisie heeft het gehaald – en nu is het wachten op de behandeling (nog dit najaar) van de eerste van de zes (6!) uitvoeringsprogramma’s.
Ik heb er zin in – en ons mam ook!

dinsdag, 02 september 2008

Bredaas Klimaat

 

Vanavond, in de vergadering van de raadscommissie Milieu en Mobiliteit, behandelden we de visienota Steek positieve energie in het Klimaat. Deze visie voor het Bredase klimaatbeleid is een verplicht stuk – een uitvloeisel van het Klimaatakkoord tussen VNG en Rijk, wat weer voortkwam uit het werkprogramma Schoon en Zuinig van VROM, wat op zijn beurt weer opgelegd was door Brussel, die zich aan de afspraak hield die in 1997 in
Kyoto was gemaakt… – maar daarom niet minder belangrijk of vooruitstrevend. Het is een heldere visie geworden, waarin de balans is gevonden tussen mens, milieu en economie en waarin concrete doelen geformuleerd staan.

Ik ben opgegroeid met de slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’ en de Gemeente geeft in deze visie de uitwerking van deze slogan door ook zélf het goede voorbeeld te geven. Dat is belangrijk, want voor veel mensen is het klimaat een ver van hun bed show. De PvdA stelt voor dat u bijvoorbeeld op speelse wijze, we denken aan wedstrijden tussen straten, scholen of bedrijven, het Bredase klimaatbeleid zichtbaarder maakt voor de mensen in de stad.
Laten we eerlijk zijn, energiebesparing is niet alleen goed voor het klimaat, maar met name voor de lagere inkomens ook goed voor de portemonnee. De enerigielasten gaan de komende jaren stijgen en daarom vind de PvdA het belangrijk dat bestaande woningen aangepast worden. De PvdA blijft wijzen op energiebesparing voor (huur)huizen: lastenverlichting én goed voor het klimaat.

Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat sommige partijen het nut niet inzien van lokaal klimaatbeleid – maar vermoedelijk snappen zij op hun beurt niet waarom wij als Partij van de Arbeid daar zo vóór zijn. Tja, een dak boven het hoofd en brood op de plank alleen zijn niet voldoende: betaalbare energielasten, droge voeten, schone lucht en voldoende groen zorgen voor een leefbare stad, waar mensen graag willen wonen en werken.
Op onverklaarbare wijze ontaardde het debat bijna in een discussie over kernenergie, maar dit werd gelukkig in de kiem gesmoord door de wethouder…

Update @ 03/09/2008: Artikel in BN/deStem

vrijdag, 04 juli 2008

Warmtewet aangenomen

 

De behandeling liet 5 jaar op zich wachten, maar het ging de afgelopen week ineens snel met de Warmtewet: vorige week het eerste Tweede Kamerdebat, afgelopen dinsdag de reactie van de indieners en de Minister en gisteren – nog vlak voor het zomerreces – de stemming.

De voorzitter:
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Jansen (stuk nrs. 21, 41), -Roland Kortenhorst (stuk nrs. 36, 45), -Boelhouwer (stuk nrs. 26, 39) en het gewijzigd amendement Zijlstra (stuk nr. 44 tot invoegen nieuw artikel 25b).

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De voorzitter:
Mag ik de heren Ten Hoopen en Samson vragen of zij bereid zijn de verdediging van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? Ik feliciteer hen natuurlijk met het aannemen van dit wetsvoorstel in deze zaal.

De heer Ten Hoopen (CDA):
Wij hebben ons voorgenomen ook de Eerste Kamer ervan te overtuigen.

De voorzitter:
Wij danken u.

(geroffel)

(bron, gebruik CTRL F ‘Warmtewet’)

De Warmtewet is erdoor!

Oké, hij moet nog door de Eerste Kamer, maar dan is eindelijk in een wet vastgelegd dat gebruikers van stadsverwarming niet meer betalen dan gasverwarmingsgebruikers, er een onafhankelijke toezichthouder en tariefstelling komen en dat de tarieven met terugwerkende kracht zullen ingaan per 1 juli 2007.

Update @ 16/12/2008: Lees hier meer over de behandeling in de Eerste Kamer

woensdag, 25 juni 2008

Eindelijk behandeling Warmtewet

 

In de afgelopen jaren is er veel onrust geweest in Breda over de mogelijk te hoge tarieven voor stadsverwarming. De PvdA Breda heeft, samen met het CDA, vanaf 2006 regelmatig vragen gesteld over deze problematiek. De Gemeente reageerde steeds dat zij er niets tegen kon doen, dat het een zaak was van Essent… Onze hoop was gevestigd op de Warmtewet.

Al in 2003 werd het eerste voorstel voor de Warmtewet door CDA’ers Ten Hoopen en Hessels geschreven, maar vorig jaar, na de vijfde nota van wijziging, leek de wet naar de prullenbak te worden verwezen. Na ingrijpende wijziging – in samenwerking met Diederik Samsom (PvdA)- ligt er nu een goede Warmtewet.

Morgen, 26 juni, zal de initiatiefwet eindelijk in de Tweede Kamer behandeld gaan worden! (Bekijk het debat live!)

De Warmtewet is nodig om burgers die stadsverwarming afnemen, te beschermen tegen onredelijk hoge prijzen. Doordat warmteleveranciers -eigenlijk onvermijdelijk- een monopolistisch karakter hebben, bestaat bij de politiek de angst dat consumenten teveel wordt gerekend voor hun warmteafname. De wet moet onder meer regelen dat de consument ‘niet meer dan anders’ (NMDA) betaalt, dat wil zeggen: niet meer dan wanneer hij een gasgestookte warmte-installatie zou hebben. Die afspraak is er nu ook al met warmteleveranciers, maar door gebrek aan transparantie is het oncontroleerbaar of die afspraak ook wordt nageleefd. Het rapport van de Rekenkamer van eind april 2007 bevestigde in elk geval dat “tarieven voor stadsverwarming niet onafhankelijk en niet objectief” tot stand komen.

Bedrijven konden uitzonderingen maken op het NDMA-principe, maar de de indieners van de wet willen die uitzonderingsbepalingen schrappen. Ook wordt wat hen betreft in de wet vastgelegd dat restwarmte zoveel mogelijk benut moet worden. Zo wordt het mogelijk dat het kabinet het lozen van restwarmte verbiedt.

Helaas regelt de wet regelt de tariefstelling met terugwerkende kracht slechts tot 1 januari 2007. Of afnemers recht hebben op een schadevergoeding omdat zij die tijd teveel betaald hebben, is aan de rechter. Deze zal toetsen op basis van de relevante rechtsregels en overeenkomsten.

donderdag, 08 mei 2008

Biobrandstofdiscussie

 

De Europese Unie wil biobrandstoffen inzetten als instrument tegen klimaatverandering. Daarom is voorgesteld om in 2020 tien procent biobrandstoffen verplicht bij te laten mengen in transportbrandstoffen. De laatste tijd zijn biobrandstoffen echter steeds meer onder vuur komen te liggen. Google maar eens op ‘biobrandstoffen + voedselcrisis’ en de doomscenario’s vliegen om je oren.
Biobrandstoffen lijken momenteel meer ‘the cause of all evil’ in de wereld, dan dé oplossing tegen klimaatverandering. Welke rol is er nog weggelegd voor biobrandstoffen? Onder welke voorwaarden kunnen we ze nog wel gebruiken en stimuleren?

De discussie in Brussel richt zich momenteel voornamelijk op de volgende twee punten:
1. Willen we de verplichte doelstelling van 10 procent biobrandstoffen in 2020 nog wel?
2. Biobrandstoffen kunnen slechts worden gestimuleerd als ze voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria. Welke criteria zijn nodig? (meer)
De Europese Commissie wil de CO2-reductie beperkt houden tot 35 procent, en wil de milieu- en sociale criteria zeer beperkt houden.

Het Europees Parlement en de Raad van milieuministers én energieministers moeten het eens worden over de precieze formulering van de criteria. Het EP moet het met de Raad van energieministers eens worden over de 10 procent doelstelling. (lees het hele paper van Dorrette Corbey hier)

Daarom organiseerden Dorrette Corbey (PvdA Europarlementariër) en Diederik Samsom (PvdA Tweede Kamerlid) een publieke hoorzitting over biobrandstoffen in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer.
Vanuit verschillende perspectieven werd dit onderwerp belicht: vanuit ontwikkelingslanden, de landbouw, milieu en het bedrijfsleven. Het was een zeer boeiende discussie, waarbij vooral het integrale verhaal van André Faaij bij mij veel indruk maakte.

Natuurlijk waren er nuances, voortkomend uit de achtergrond van de sprekers, maar men leek het in grote lijnen met elkaar eens te zijn.
Naar mijn mening waren de conclusies van de discussie:
- We moeten doorgaan met de ontwikkeling van biobrandstoffen, zodat we snel van de 1e naar de 2e of zelfs de 3e generatie kunnen overstappen;
- De doelstelling van 10% bijmenging moet nog niet bindend worden, totdat er een gedegen certificering voor de grondstoffen is (denk aan het FSC-keurmerk);
- Ondertussen is het van het grootste belang dat alternatieve vormen van energie onderzocht worden;
- Landbouwgronden kunnen efficiënter worden gebruikt. Dit moet gestimuleerd worden.

ps. Lees ook de kritiek van minister Cramer op de kritiek op Biobrandstoffen….(via)
pps. Er blijkt ook bijzonder veel gespeculeerd te worden op – stijgende – voedselprijzen. De Sociaal-Democratische fractie in het Europees Parlement (PES) wil dat hiermee gestopt wordt.

dinsdag, 08 januari 2008

LED it be

 

Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van het definitieve verlichtingsplan voor de te herinrichten Ginnekenweg-Noord in Breda. Aangezien de Partij van de Arbeid zich sterk maakt voor energiebesparing, zodat we de verandering van het klimaat kunnen stoppen, leent deze herinrichting zich prima voor een experiment met LED-straatverlichting.
Daarom heb ik afgelopen maandag een Memo verstuurd naar de betrokkenen bij de herinrichting en ik hoop dat LED-straatverlichting wordt opgenomen in het plan!
Lees hier de memo en het artikel in BN/deStem.