Archive for juni, 2009

donderdag, 25 juni 2009

Breda Klimaatstad

 

Triple AAA status voor Klimaatstad Breda
Wethouder Willems (Milieu) kwam iets te laat binnen bij het Kadernotadebat. Een grote glimlach op zijn gezicht, een ingelijst certificaat nonchelant onder zijn arm. “Breda AAA status”. Dit certificaat kreeg Breda tijdens de algemene ledenvergadering van het Klimaatverbond Nederland, vanwege het uitvoeren van het 10 Puntenplan van de Vereniging Klimaatverbond Nederland, de Hier Klimaatcampagne en de provinciale Milieufederaties. Maar dat was niet de enige reden voor de glimlach van Wethouder Willems. Als enige van de 35 deelnemende gemeenten kreeg Breda een speciaal bord ‘Klimaatstad‘ voor de gemeente met de hoogste ambities. In Breda worden 63 van de te nemen 69 maatregelen op het gebied van onder meer bestaande bouw, nieuwbouw en mobiliteit uitgevoerd.

Dit is natuurlijk een enorme opsteker voor het gemeentelijk klimaatbeleid – wat binnen de raad geregeld onder vuur ligt, maar door de PvdA van harte ondersteund wordt. Het is nu het moment om door te pakken, en niet achterover te leunen, want niet alleen het klimaat is gebaat bij investeringen in duurzame innovaties en bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen in (huur)woningen, maar ook de werkgelegenheid.

Lees ook het artikel in BN/deStem

maandag, 22 juni 2009

AOW en kwijtschelding (2)

 

Vandaag ontvingen we de antwoorden van het college op onze vragen over het vervallen van kwijtschelding van gemeentebelastingen bij een groep AOW-gerechtigden.

Het college is het met ons eens, dat dit een onwenselijke situatie is. Ze geven aan, dat de gemeente verplicht is de landelijke richtlijnen inzake kwijtschelding te volgen, met dien verstande dat de gemeente wel strenger mag zijn, maar niet soepeler. De gemeente is dus afhankelijk van maatregelen van het Kabinet of de Minister van Financien. Het college heeft dan ook bij de Minister van Financiën door middel van een brief aangedrongen op correctie van de regeling, dan wel compensatie.
Daarnaast heeft het hoofd belastingen van de gemeente Breda de zaak ter sprake gebracht in het landelijke invorderingsoverleg van de grote gemeenten, waarin vertegenwoordigers van VNG en Ministeries van BZK en Financien deelnemen. Het is gebleken dat het probleem wordt onderkend door de ministeries en dat er door de ministeries van SZW en Financien gezocht wordt naar een oplossing.

In afwachting hiervan heeft de afdeling belastingen van de gemeente Breda vanaf begin mei de nog niet behandelde aanvragen tot kwijtschelding van AOW-gerechtigden geparkeerd. Naar verwachting zal een oplossing nog deze maand worden gevonden en dan zullen de betrokkenen worden geïnformeerd.

Update @ 26/06/2009: Artikel in BN/deStem.

donderdag, 18 juni 2009

Oma 3.0

 

We can do it!
Mijn Oma is een ‘Grande Dame’ van twee generaties voor mij. Ooit wilde ze lerares worden, maar werd door omstandigheden secretaresse. Ze had het prima naar haar zin op kantoor. Toen ze trouwde, moest ze stoppen met werken. Zo ging dat toen. Ze deed het huishouden en werd moeder. Ze kookte en zorgde voor de kinderen. Ze voegde zich naar haar rol. Zo hoorde dat. Ze had er vrede mee.

Tijdens onze wekelijkse bakjes koffie praten we over mijn werk, mijn (politieke) carriëre, de bewuste keuze om moeder te worden of niet, kortom de onafhankelijkheid van vrouwen in deze tijd. Ze vindt het geweldig wat er nu kan. Toch heeft ze geen spijt hoe haar leven gelopen is. Ach, zo was het toen nou eenmaal gewoon.

Vanavond zocht ik iets in mijn handtas en mikte de hele inhoud op tafel. Tussen de papperassen lag de Opzij. Oma pakte hem, bekeek de voorkant en legde hem voor haar. Gekscherend vroeg ik, of ze hem wilde houden, ik had hem toch al uit. “Dank je”, zei ze, “Weer eens wat anders dan de Libelle”.

Jeetje, mijn Oma krijgt op haar 95ste interesse in feminisme. Hmmm, als ik tot de derde golf van het feminisme behoor, tot welke golf behoort mijn Oma dan?

dinsdag, 16 juni 2009

Werk aan leefbaarheid

 

Uit het onderzoek van de Atlas voor Gemeenten bleek dat 11,3% van de Bredase bevolking woont in een woonomgeving met zogenoemde ‘gestapelde problematiek’. Dit is voor het college in 2008 aanleiding geweest om een specifiek op Breda gericht vervolgonderzoek te laten doen. Vanavond bespraken we de uitkomsten van dit onderzoek naar de leefbaarheid in Breda. Het bleek dat, hoewel er geen enorme leefbaarheidsproblemen in Breda zijn, er toch reden tot zorg is. Er zijn leefbaarheidsproblemen in 8 buurten, en er zijn 23 aandachtswijken, bijna allemaal ten noorden van het centrum.

Enige kanttekeningen moeten wel geplaatst worden: de meeste cijfers die gebruikt zijn in het onderzoek komen uit 2006. Toen moest nog begonnen worden met veel wijkontwikkelings- en leefbaarheidsprojecten, toen waren er nog geen grote broers, NAC streetleagues of verbindingsregisseurs, kortom: vóórdat veel van de PvdA-punten uit het coalitieprogramma uitgevoerd moesten worden.

Over het algemeen staat Breda er goed voor, Breda is een aantrekkelijke vestigings- en woonstad en we staan niet op het punt om een krimpgemeente te worden – in tegendeel. Maar in bepaalde wijken neemt de segregatie als gevolg van langdurige werkloosheid toe. Als kansen voor beleid gaf de directeur van de Atlas voor Gemeenten aan, dat er geïnvesteerd moet worden in het bevorderen van arbeidsparticipatie en dat zowel sociale- als fysieke investeringen in de buurten hun vruchten af kunnen werpen. Hij gaf ook aan, dat stoppen met met herstructurering (wijkontwikkeling) in tijden van recessie één van de domste dingen die je kunt doen. Het heeft invloed op de leefbaarheid van de stad, en dus de economische aantrekkingskracht. (En de man gaf eerlijk toe dat hij géén PvdA’er was!) Het hele rapport staat op: www.kenjestadbreda.nl

Na de presentatie werd er in kleine groepen gediscussieerd over verschillende thema’s: veiligheid, arbeidsparticipatie, bevolkingsontwikkeling… De conclusies van de verschillende groepsdiscussies kwamen met elkaar overeen: De sociale positie en dus de leefbaarheid van de wijk kan verbeterd worden door te investeren in werk, voorzieningen, werk, scholing, sociale projecten, werk, de ‘outsiders’en uh, werk.

Kortom, met het beleid van de afgelopen jaren zijn we op de goede weg, maar – zeker in deze tijd – moeten we het uitbreiden naar méér wijken. Sociale investeringen doen er zeker toe en arbeidsparticipatie bevordert de leefbaarheid van de buurt, wijk en dus heel Breda. En laat er nu één partij zijn die sociaal beleid en werk, werk, werk hoog in het vaandel heeft staan…

zondag, 14 juni 2009

Langs de lijn

 

NAC Street League
Voetbal en zondagmiddag: het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Helaas is het seizoen van de professionele- en amateurcompetitie al achter de rug, maar gelukkig was vandaag de finale van de NAC Street League op de Grote Markt! De apotheose van een 144 wedstrijden durende straatvoetbalcompetitie – vanuit de gedachte iedereen hoort erbij, iedereen doet mee, ondersteund door ‘ons’ FMO.
Het idee achter de NAC Street League is tweeledig. Voornaamste doel is om door gratis sport en fun, jongeren, die door hun verschillende achtergronden of cultuur elkaar niet tegen komen in het dagelijks leven of elkaar misschien zelfs mijden bij vrijetijdsbesteding, met elkaar om te laten gaan en elkaar beter te leren kennen. Op deze manier willen we de sociale omgeving en het eigen zelfvertrouwen van de jongeren vergroten. Het tweede doel is om, in samenwerking met verschillende partijen, de leefomgeving in de wijken te verbeteren. Dit gebeurt door verbeteringen aan de bestaande speelvelden aan te brengen en in sommige wijken wordt zelfs een heel nieuw speelveld aangelegd. Naast de competitiewedstrijden worden er ook trainingen gegeven en thema-avonden georganiseerd. Een super-initiatief, dus, dat duidelijk de maatschappelijke kant van NAC Breda laat zien.

Al het hele jaar hebben teams bestaande uit jongeren tussen de 12 en 15 jaar tegen elkaar gestreden – alle teams zijn afkomstig uit verschillende wijken in Breda en elke wijk speelt op een eigen speelveld in de eigen wijk – en nu stonden de beste 8 teams op twee speelvelden midden op de Grote Markt. Aangemoedigd door familie en vrienden ging het er fanatiek aan toe. Het niveau was hoog – en dat op die altijd lastige, en soms spekgladde, kasseien van de Grote Markt…

Het weer – en daarmee de belangstelling – viel een beetje tegen, maar tijdens de finale tussen Muizenberg en Princenhage brak de zon uitbundig door. Muizenberg won overtuigend en nam de wisselcup met grote oren mee naar huis, maar álle teams – vanaf plaats 12 – kregen een medaille en beker. Als klap op de vuurpijl won de wijk Doorbos via de bonus-malus regeling een buurtfeest! Kortom, een prachtig resultaat, niet alleen voor de spelers maar voor de hele wijk! Sport verbroedert – zeker als Ali B het feestje afsluit!

zaterdag, 06 juni 2009

AOW en kwijtschelding

 

Vriendin A. werkt bij de thuiszorg. Ze belde me vorige week op en vertelde me, dat zij en haar collega’s van verschillende oudere clienten te horen hebben gekregen, dat zij niet langer kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke belastingen. Het gaat om een groep 65-plussers met een AOW en in de meeste gevallen een aanvullend klein pensioen. Doordat de AOW per 1 januari verhoogd is – om de koopkracht van ouderen te verhogen – vallen ze nu nét boven de kwijtscheldingsgrens en gaan ze er netto op achteruit. A. vroeg of ik eens kon uitzoeken hoe dat kon en of er niet iets aan te doen was? “Want dit kan toch niet de bedoeling zijn?”

Navraag bij mijn fractiegenoten leverde op, dat ook zij door verschillende oudere Bredanaars hierover benaderd waren. Aangezien de PvdA vindt, dat het niet zo kan zijn dat mensen met een AOW en een klein pensioen, er in deze tijd netto op achteruit gaan, hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:
1. Bent u het met ons eens dat de geschetste problematiek onwenselijk is en het niet de bedoeling kan zijn dat een groep 65 plussers door een geringe verhoging van de AOW geen kwijtschelding meer krijgt en er daardoor netto op achteruit gaan?
2. Kunt u aangeven hoe groot de groep mensen is in Breda die hiermee te maken heeft?
3. Wat gaat het college van B&W; aan deze situatie doen?
4. Hoe en wanneer gaat u de mensen die door deze situatie zorgen hebben over hun financiële situatie hierover informeren?

Update @ 08/06/2009: Artikel in BN/DeStem.
Update @ 11/06/2009: Artikel in de Bredase Bode.

vrijdag, 05 juni 2009

Kater

 

Eigenlijk wil ik het er niet over hebben. Eigenlijk wilde ik vandaag gewoon thuis blijven met een deken over mijn hoofd. Ik baal. Enorm. Tja, ook dit hoort bij de politiek. De uitslag is helder: de partijen met een uitgesproken, duidelijke mening over Europa heben gewonnen. Voor ons is het uithuilen, diep inademen en de schouders er weer onder. Het is nu niet de tijd om bij de pakken neer te zitten. Het is tijd om vooruit te kijken. Wij zullen als PvdA nog beter ons best moeten doen om ons sociaal democratische verhaal te vertellen en om de onzekerheid en het onbehagen die bij mensen leven weg te nemen. We moeten nog beter duidelijk maken wat voor Nederland wij willen. Dat wij strijden voor een warm en sociaal Nederland en tegen een kil, hard en rechts Nederland!

donderdag, 04 juni 2009

EU-Day

 

Handmatig stemmen tellen

Stipt 7.00 uur sta ik voor de deur van ‘mijn’ stembureau. De rest volgt enkele minuten later. We verzegelen de stembus, slijpen de rode potloden en hangen ze in de hokjes. Alles ligt klaar: stembiljetten, de Kieswet, turflijsten. Om 7.31 staat de eerste stemmer binnen. De verkiezingen zijn begonnen. De dag gaat sneller dan verwacht, de hele dag zijn er kiezers binnen. Geen rijen, maar een gestage toeloop, alleen ‘smiddags is er een dipje. Veel mensen vinden het leuk om weer ‘ouderwets’ met het rode potlood te stemmen. Slechts één persoon is zijn legitimatie vergeten, maar dat wordt opgelost door ter plekke een andere stemmer te machtigen.

Om 21.00 uur hebben 422 mensen in ons stemdistrict gestemd. We hebben geen idee of dit veel of weinig is, want men mag in Breda in elk willekeurig stemdistrict stemmen. De stembus wordt geopend en leeggegooid op de grond. Met frisse tegenzin storten we ons op de stapel op de vloer. Biljetten worden uitgevouwen en gesorteerd per lijst. Stapel 1 stijgt, als verwacht in deze wijk, het snelst. Stapel 14, tot onze schrik, ook. Om 21.30 uur hebben we de uitslag per lijst: CDA 81 stemmen, PvdA 59, PVV – Wilders – 56, D66 56, VVD 54, GL 48… We bellen hem snel door naar het stadskantoor. Daarna volgt het minst leuke deel: per lijst, per persoon stemmen turven. Om 23.00 uur komt een aannemersbedrijf de stemhokjes en stembus ophalen. We zijn net klaar met turven, verzegelen, paraferen en het invullen van het ingewikkelde procesverbaal. Ik fiets naar het stadskantoor en lever alles in. Gelukkig, alles klopt precies.
Om 23.30 uur word ik gedechargeerd als voorzitter van het stembureau. Ik zie aan mijn fractiegenoten die op een stembureau hebben gezeten dat bij hen de uitslag ook niet rooskleurig was. Ik heb ineens behoeft aan een wijntje en fiets naar huis.

Rond middernacht plof ik op de bank. Moe. Verslagen. Boos. Ik zie op Nederland 1 de uitslagen binnendruppelen. PVV 15% van de stemmen, PvdA op zwaar verlies. ManLief kijkt me aan. Slaat een arm om me heen: “Volgens mij kun jij wel een wijntje gebruiken”. Ik knik.