donderdag, 03 juni 2010

Zorgen over de Berg en de Donk

lege winkelwagens voor De Berg en de Donk?
Twee dagen nadat we in de commissie Ruimte uitgebreid over dit onderwerp gesproken hadden, besprak de Gemeenteraad op 3 juni het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving. Ik voerde namens de PvdA het woord. We hadden het voorstel in de commissie, zoals dat heet, teruggenomen. Voor de PvdA was het namelijk belangrijk dat tegelijk met het realiseren van een Jumbo XL bij het stadion, ook maatregelen zouden worden genomen om de wijkwinkelcentra Berg en Donk te te versterken en te verbeteren. In de commissie was daarvoor geen toezegging gedaan.

Het vaststellen van het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving.was onderdeel van een complex proces van gebiedsontwikkelingen, waarin alles met alles te maken heeft: het realiseren van het Dr Struykenplein, het verplaatsen van de Lunet, het bouwen van betaalbare woningen in Tuinzigt, het ontwikkelen van het stadionkwartier, de financiële situatie bij NAC en maar ook het effect dat de vestiging van een Jumbo XL in het stadionkwartier in negatieve zin heeft op wijkwinkelcentra de Berg en de Donk.

Deze twee winkelcentra zijn belangrijk voor de Haagse Beemden, als ontmoetingsplek en als winkelvoorziening op loop- en fietsafstand. Het is cruciaal dat deze wijkwinkelcentra overleven in wijk van ruim 30.000 inwoners.

Daarom heeft de PvdA de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen, parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied, in de vorm van een goed onderzoek en een update van deze wijkwinkelcentra, dat ze weer bestaansrecht geeft op de langere termijn.
Voor de Partij van de Arbeid waren deze voorwaarden onlosmakelijk verbonden aan dit bestemmingsplan.

De overeenkomst met Jumbo was al getekend, en na het vaststellen van dit bestemmingsplan stond niets de ontwikkeling van het stadionkwartier en de realisatie van een Jumbo XL in de weg. Maar de beloofde “Ontwikkelingsvisie detailhandel Haagse Beemden en Tuinzigt” wordt pas vlak voor de zomer besproken in de commissie. En de PvdA betreurt het, dat deze uitwerking niet, zoals meermalen beloofd, aan ons is voorgelegd VOORDAT we moesten instemmen met dit plan.

Tijdens de commissiebehandeling op 1 juni zijn zorgen geuit door meerdere partijen, maar ook door het Retailplatform, de Kamer van Koophandel en het BeKOM. Het is zaak om nu al duidelijkheid te geven richting de Haagse Beemden, niet met woorden alleen. Dan heb je het ook over financiële betrokkenheid, want alle partijen weten dat er investeringen nodig zijn om de Berg en de Donk te versterken en te verbeteren.

Daarom diende de Partij van de Arbeid een motie in, waarin we het college verzochten een pm-post op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan, onder de noemer revitalisering winkelcentra Berg en Donk.
De een motie kon wel op sympathie van de andere partijen rekenen, omdat meerdere politici de dreiging voor de winkelcentra wel inzien. Maar de motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen, omdat er in het verleden voldoende toezeggingen om de Berg en de Donk te steunen waren gedaan en men het te vroeg vond om nu al geld toe te zeggen.

Ook het college ontraadde de motie. We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het bestemmingsplan, omdat de samenhangende ontwikkelingen in Heuvel, Tuinzigt en rondom het NAC-stadion van enorm belang zijn en dat we die niet tegen willen houden.

In onze stemverklaring, gaven we aan dat we het teleurstellend vonden dat de coalitiepartijen nu geen boter bij de vis wilden doen en waarschuwden we voor de mogelijke gevolgen deze twee wijkwinkelcentra in de toekomst.

De Partij van de Arbeid zal het niet nalaten om het college en de coalitiepartijen te blijven herinneren aan hun toezeggingen richting de Berg en de Donk, en misschien zullen we onze motie nogmaals indienen bij de begrotingsbehandeling in november.

Tags: ,

Leave a Reply