Posts Tagged ‘PvdA’

woensdag, 14 juli 2010

Je moet het zelf ervaren

 

Ze hadden het vanwege de regen eigenlijk al afgezegd, maar om half 8 was het droog en er liet het BCG hun aangepaste(n) schouw van de binnenstad tóch doorgaan. Met een klein gezelschap gingen we op pad. In rolstoel of geblindeerd, met ervaringsdeskundigen. Ik begon in de rolstoel, en kreeg op de route van het Elizabeth naar de Grote Markt aanwijzingen en verhalen te horen van Chris van Faassen van het BCG en Harry van der Avoort van stichting BAS.

Nooit geweten dat reclameuitingen voor winkels zo irritant kunnen zijn. Dat er zoveel hondenpoep en glasscherven op stoepen liggen. Dat winkelen op de Haagdijk vrijwel onmogelijk is voor een rolstoeler. Dat de helling richting de lage kade van de Haven onneembaar blijkt. En dat een borrel op de Grote Markt alleen op terrassen te drinken is…

Ik vervolgde mijn weg als blinde. “Ga maar naar de Karnemelkstraat, en probeer een bus in te komen”. Eitje. Not! Zelfs met begeleiding, vond ik het doodeng. Hoewel de ribbelstroken hielpen, lopen ze soms bijzonder onlogisch. Het oversteken van de Oude Vest ging volgens het ‘God zegene de greep’-principe en het busstation op de Karnemelkstraat was alleen te bereiken door stiekem te spieken. Geen idee welke bus waar stopte. Leuk, die fietsklemmen. En het ontbreken van hekjes rond de verlengde Haven. Nadat ik tenouwernood gered was van een onvrijwillige duik in de Haven bij Dok ’64, heb ik de blinddoek aan de wilgen gehangen (waarbij ik me realiseerde dat ik dat KON…) en ik vervolgde de schouw weer per rolstoel.

Ik ontdekte nog hoe onbereikbaar glasbakken (op het Oranjeplein) kunnen zijn en dat er irritant veel auto’s op de stoep geparkeerd zijn in Schorsmolen.

Een ervaring rijker, en spierpijn in mijn armen, stapte ik om tien uur op de fiets naar huis. Ik bekijk de binnenstad vanaf nu met geheel andere ogen, vanuit een geheel ander perspectief!

dinsdag, 06 juli 2010

Zorgen over Berg en Donk (2)

 

lege winkelwagens voor De Berg en de Donk?
De PvdA heeft de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen voor winkelcentra De Berg, De Donk en Tuinzigt, parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied, in de vorm van een goed onderzoek en een update van de buurtwinkelcentra, dat ze weer bestaansrecht geeft op de langere termijn. We hebben er zelfs enkele moties over ingediend, en er recent nog eentje aangehouden.

Vanavond bespraken we in de commissie Economie dan eindelijk het langverwachte onderzoek en dat drukte ons met de neus op de feiten.

Liever had de PvdA in deze visie gelezen dat De Berg, De Donk en Tuinzigt een wervelende toekomst tegemoet gingen, met of zonder MegaJumbo maar er staat zwart op wit dat het niet zo is.

We lezen in deze visie, dat als er niets gedaan wordt om deze buurtwinkelcentra te versterken, zullen autonome ontwikkelingen, zoals vergrijzing, ontgroening en dalende inwonersaantallen al zorgen voor een omzetdaling bij de Berg en de Donk, en in mindere mate bij Tuinzigt. De ontwikkelingen bij de Stadionlocatie zullen dit proces alleen nog maar verergeren.
Eén wijkwinkelcentrum, en twee volwaardige buurtwinkelcentra in de Haagse Beemden, daar gaat de PvdA voor. Niets minder. Nu al uitspreken dat de Berg een buurtsteunpunt moet worden, is hetzelfde als met 1-0 achter staan en je daar dan gewoon bij neerleggen.

Ik vroeg de wethouder naar het tijdpad voor het in het rapport voorgesteld verbeterplan, want hoezeer wij als PvdA fractie hechten aan zorgvuldig proces, maar de kadernota 2012 is gewoonweg te laat! Dan is – volgens planning – de Jumbo bij het NAC stadion al open. De PvdA, en met ons trouwens ook andere partijen, heeft de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied. Een inspreker namens de ondernemers op de Donk gaf aan dat er signalen zijn, dat de onzekerheid over de toekomst ertoe leidt dat de investeringsbereidheid onder ondernemers verdwijnt. Ook hadden we nog enkele vragen over het openen en sluiten van de verschillende Jumbo’s in de buurten.

Door de haast om vóór de aftrap van de halve finale klaar te zijn, werd dit onderwerp afgeraffeld, en de vergadering geschorst zonder duidelijke toezeggingen en antwoorden van de wethouder. Ik steek mijn hand ook in eigen boezem… maar in de voortgezette vergadering – een week later – heb ik wederom aangedrongen om eerder te beginnen met investeren. De wethouder kon niets overhaasten, maar zou zijn best doen. We zullen zien, bij de begrotingsbehandeling…

woensdag, 23 juni 2010

Groen hart

 

Landgoederenzone Haagse Beemden
Door bezuinigingen bij de provincie lijkt de verkoop van de landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer uitgesteld te gaan worden. Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het Groenfonds in het leven geroepen. Daarnaast was er, samen met betrokkenen, een inrichtingsplan gemaakt om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor omwonenden en recreanten.

De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. Ik stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W:

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is?
2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te versnellen?
3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds?
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark Breda-Oosterhout).

Lees het artikel op BredaVandaag.nl.
Lees het artikel in BN/deStem.
Lees het artikel in de Bredase Bode.

zondag, 06 juni 2010

Stem 9 juni PvdA – en wel hierom:

 

Hierbij alvast 7 redenen om 9 juni PvdA te stemmen.
Ga naar www.jobcohen.nl voor nog meer redenen om om 9 juni PvdA te stemmen, maar hieronder alvast de belangrijkste drie:

Eerlijk delen, daadkrachtig hervormen
Crisis en vergrijzing vragen om daadkrachtige maar vooral ook eerlijke hervormingen. De financiën moeten op orde, banen moeten behouden blijven en kwetsbare mensen beschermd. En ook onze kinderen verdienen goede zorg en een fatsoenlijke oude dag. Daarom bezuinigen we het kwetsbare economische herstel niet kapot, vragen we de grootste bijdrage van de hoogste inkomens en ontzien we de middeninkomens.

Gelijke kansen voor iedereen
Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom willen we de beste scholen en goede banen. Kinderen mogen niet opgroeien in achterstand, oudere werknemers niet aan de kant komen te staan. Voor álle Nederlanders geldt dat je toekomst telt en niet je afkomst. Iedereen verdient een eerlijke kans.

Prettig samenleven
We werken aan mooie wijken met betaalbare huizen en veilige straten. Iedereen moet meedoen, door de taal te spreken en bij te dragen aan een prettige buurt om in te leven. Mensen voelen zich pas echt thuis als ze zich veilig voelen. Overlast en criminaliteit worden daarom aangepakt

donderdag, 03 juni 2010

Zorgen over de Berg en de Donk

 

lege winkelwagens voor De Berg en de Donk?
Twee dagen nadat we in de commissie Ruimte uitgebreid over dit onderwerp gesproken hadden, besprak de Gemeenteraad op 3 juni het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving. Ik voerde namens de PvdA het woord. We hadden het voorstel in de commissie, zoals dat heet, teruggenomen. Voor de PvdA was het namelijk belangrijk dat tegelijk met het realiseren van een Jumbo XL bij het stadion, ook maatregelen zouden worden genomen om de wijkwinkelcentra Berg en Donk te te versterken en te verbeteren. In de commissie was daarvoor geen toezegging gedaan.

Het vaststellen van het Bestemmingsplan Steenakker, Stadionstraat en omgeving.was onderdeel van een complex proces van gebiedsontwikkelingen, waarin alles met alles te maken heeft: het realiseren van het Dr Struykenplein, het verplaatsen van de Lunet, het bouwen van betaalbare woningen in Tuinzigt, het ontwikkelen van het stadionkwartier, de financiële situatie bij NAC en maar ook het effect dat de vestiging van een Jumbo XL in het stadionkwartier in negatieve zin heeft op wijkwinkelcentra de Berg en de Donk.

Deze twee winkelcentra zijn belangrijk voor de Haagse Beemden, als ontmoetingsplek en als winkelvoorziening op loop- en fietsafstand. Het is cruciaal dat deze wijkwinkelcentra overleven in wijk van ruim 30.000 inwoners.

Daarom heeft de PvdA de afgelopen jaren bij herhaling gevraagd om flankerende maatregelen, parallel aan de ontwikkeling van de detailhandel in het stadiongebied, in de vorm van een goed onderzoek en een update van deze wijkwinkelcentra, dat ze weer bestaansrecht geeft op de langere termijn.
Voor de Partij van de Arbeid waren deze voorwaarden onlosmakelijk verbonden aan dit bestemmingsplan.

De overeenkomst met Jumbo was al getekend, en na het vaststellen van dit bestemmingsplan stond niets de ontwikkeling van het stadionkwartier en de realisatie van een Jumbo XL in de weg. Maar de beloofde “Ontwikkelingsvisie detailhandel Haagse Beemden en Tuinzigt” wordt pas vlak voor de zomer besproken in de commissie. En de PvdA betreurt het, dat deze uitwerking niet, zoals meermalen beloofd, aan ons is voorgelegd VOORDAT we moesten instemmen met dit plan.

Tijdens de commissiebehandeling op 1 juni zijn zorgen geuit door meerdere partijen, maar ook door het Retailplatform, de Kamer van Koophandel en het BeKOM. Het is zaak om nu al duidelijkheid te geven richting de Haagse Beemden, niet met woorden alleen. Dan heb je het ook over financiële betrokkenheid, want alle partijen weten dat er investeringen nodig zijn om de Berg en de Donk te versterken en te verbeteren.

Daarom diende de Partij van de Arbeid een motie in, waarin we het college verzochten een pm-post op te nemen in het Meerjaren Investeringsplan, onder de noemer revitalisering winkelcentra Berg en Donk.
De een motie kon wel op sympathie van de andere partijen rekenen, omdat meerdere politici de dreiging voor de winkelcentra wel inzien. Maar de motie werd niet gesteund door de coalitiepartijen, omdat er in het verleden voldoende toezeggingen om de Berg en de Donk te steunen waren gedaan en men het te vroeg vond om nu al geld toe te zeggen.

Ook het college ontraadde de motie. We zijn uiteindelijk akkoord gegaan met het bestemmingsplan, omdat de samenhangende ontwikkelingen in Heuvel, Tuinzigt en rondom het NAC-stadion van enorm belang zijn en dat we die niet tegen willen houden.

In onze stemverklaring, gaven we aan dat we het teleurstellend vonden dat de coalitiepartijen nu geen boter bij de vis wilden doen en waarschuwden we voor de mogelijke gevolgen deze twee wijkwinkelcentra in de toekomst.

De Partij van de Arbeid zal het niet nalaten om het college en de coalitiepartijen te blijven herinneren aan hun toezeggingen richting de Berg en de Donk, en misschien zullen we onze motie nogmaals indienen bij de begrotingsbehandeling in november.

zondag, 30 mei 2010

Mag ik u wat vragen over uw buurt?

 

Nog geen 3 maanden na de vorige campagne, gaan we weer langs de deuren in verschillende wijken van Breda. Om te canvassen – of zoals ik het met een knipoog zeg: de rode jehovas gaan van deur naar deur. Niet alleen om iedereen op te roepen om 9 juni te gaan stemmen (en dan bij voorkeur Partij van de Arbeid), maar vooral om te horen wat er leeft in de buurt. Wat er goed gaat, wat minder en wat er nog verbeterd kan worden.

Ik vind het zelf het leukste onderdeel van de doorlopende PvdA campagne. We doen dit namelijk niet alleen als er verkiezingen zijn, maar het hele jaar door. Je spreekt hiermee ook mensen die niet actief zijn in een wijkraad of in de eigen partij. We spreken iedereen. Ja, dat betekent ook dat er wel eens deuren dicht gegooid worden of dat mensen boos worden. Maar het komt veel vaker voor, dat we prettige, inhoudelijke gesprekken voeren aan de voordeur. Dan horen we dat het goed is dat we langs komen, dat de mensen hun zorgen kunnen uiten. We geven uitleg over landelijk en lokaal beleid of plannen en projecten in de wijk. En soms worden we ook uitgenodigd om binnen te komen. Maar het blijft niet bij praten en luisteren alleen. Alle opmerkingen worden genoteerd en als het kan zo snel mogelijk opgelost. Via de politieke weg of doorgespeeld naar een instantie. We doen er wat mee!